Vedtægter

 Vedtægter for Grundejerforeningen Søgården


Download vedtægter som PDF-fil.Vedtægter for Grundejerforeningen SøgårdenNavn, hjemsted og formål

§ 1

Foreningens navn er Grundejerforeningen "Søgården". Dens hjemsted er Sjællands Odde.§ 2

Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser med hensyn til anlæg og vedligeholdelse af veje og stier, eventuelt sørge for vejbelysning og i øvrigt varetage medlemmernes interesser vedrørende veje, stier, kloak, vand og gasledninger og andre fælles opgaver af en hver art på det areal, som foreningen omfatter.


Foreningen træffer bestemmelse om anlæg af veje og kloakker m.v. i forståelse med de kommunale myndigheder samt bestemmer formen for og indholdet af de deklarationer, som ved foreningens foranstaltning vil være at tinglyse på medlemmernes parceller i anledning af vej- og kloakanlæg, belysning samt bebyggelse og benyttelse m.v.


Foreningen har påtaleret over de ved ovennævnte deklarationer servitutter - bortset fra tilfælde, hvor kommunen kræver påtaleret.


Foreningen drager omsorg for vejenes vedligeholdelse og fordeler de dermed forbundne omkostninger mellem medlemmerne.


Foreningen påser at kommunens anvisninger mht. beskæring af træer og buske mod vej og sti overholdes. Ved manglende beskæring henstiller foreningen til parcelejer ved brev eller e-mail, at kommunens anvisninger skal overholdes. Såfremt parcelejer ikke beskærer som henstillet af foreningen, kan foreningen lade arbejdet udføre for parcelejers regning.


Foreningen kan varetage medlemmernes interesser med hensyn til kystbeskyttelse og anlæg af dige.Medlemmer

§ 3

Som medlem er foreningen forpligtiget til at optage enhver, som er ejer - det være sig ifølge skøde eller købekontakt - af en parcel, der ligger inden for det område, der den 14.06.1992 er omfattet af Grundejerforeningen Søgården. Enhver af disse parceller er pligtig at være medlem af foreningen, og kun ejere af de ovennævnte parceller kan være medlemmer af foreningen. Hver parcel har 2 stemmer. Når et medlem sælger sin/sine parceller, indtræder den nye ejer af parcellen/erne som medlem af foreningen. Hverken den ny eller den tidligere ejer kan kræve tilbagebetaling af kontingent eller nogen del af foreningens formue.

Som medlemsbevis tjener kvittering for betalt kontingent eller udskift fra netbank. Kvittering/udskrift giver adgang til og stemmeret ved foreningens møder og generalforsamlinger (jvf. § 4). Medlemmer der har betalt via rettidigt behøver ikke medbringe dokumentation for betaling af kontingentKontingent

§ 4

Hvert medlem betaler et årskontingent til foreningen, der fastsættes af generalforsamlingen. Ændring af årskontingent kan kun ske ved generalforsamlingsbeslutning.

Kontingentet skal indbetales senest den 1. april for det pågældende kalenderår. Såfremt kontingentet ikke er betalt inden den ordinære generalforsamling bortfalder medlemmets stemmeret indtil restancen er betalt.


Der vil blive opkrævet rykkergebyr for første rykkerbrev. Efter første rykkerbrev overgår sagen til opkrævning via fogedretten. Omkostninger til opkrævning via fogedretten skal betales af skyldneren. Rykkergebyr fastsættes på samme måde som kontingentet og opkræves pr. parcelGeneralforsamling

§ 5

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling holdes hvert år på Odden på en lørdag eller søndag i juni måned.


Forslag, der af medlemmerne ønskes forelagt den ordinære generalforsamling må skriftligt motiveret være bestyrelsen i hænde senest 1. maj. Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel pr. e-mail til medlemmerne indeholdende dagsorden med tilhørende bilag.


Indkaldelsen skal vedlægges forrige års reviderede regnskab, indkomne forslag, bestyrelsens budget for indeværende år og budgetoverslag for det efterfølgende år.


Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter beslutning af bestyrelsen eller en generalforsamling eller efter skriftlig begæring af mindst en tredjedel af medlemmerne. Sådan en begæring skal, for at være gyldig, indeholde angivelse af, hvad der ønskes behandlet på generalforsamlingen, og bestyrelsen skal inden 14 dage efter begæringens modtagelse indkalde generalforsamlingen med ikke over 3 ugers varsel.


Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med så vidt muligt otte dages varsel på samme måde som anført ovenfor. Ordinær og ekstraordinær generalforsamling kan afholdes samme dag, når reglerne for indkaldelser er overholdt.Ordinær generalforsamling

§ 6

På den ordinære generalforsamling behandles:


1.   Godkendelse af referat fra sidste års generalforsamling


2.   Beretning om foreningens tilstand og virksomhed i det forløbne år


3.   Forrige års reviderede regnskab


4.   Forslag


a.   Indkomne forslag


                  b.   Bestyrelsens forslag til budget for indeværende år


c.   Budgetoverslag for det kommende år


                  d.   Det kommende års kontingent og rykkergebyr


5.   Valg af bestyrelsesmedlemmer (jvf. § 11)


6.   Valg af to revisorer og én revisorsuppleant


7.   Eventuelt
§ 7

Generalforsamlingen vælger en dirigent og en referent. Dirigenten leder mødet, og afgør alle formelle spørgsmål vedr. generalforsamlingen. Referenten optager referat fra generalforsamlingen, og sender referatet til bestyrelsesformanden senest 3 uger efter generalforsamlingen. Referatet underskrives af dirigenten samt mindst tre bestyrelsesmedlemmer. Afstemninger foretages ved håndsoprækning, med mindre dirigenten eller et  medlem kræver skriftlig afstemning.§ 8

På generalforsamlingen har hver parcel to stemmer. Stemmeretten kan udøves personligt, af ægtefælle/samlever eller i henhold til gyldig fuldmagt. Hvert medlem kan ved fuldmagt, maksimalt repræsentere stemmerne fra ét andet medlem.

Såfremt fuldmagtsgiver ejer flere parceller gælder fuldmagten samtlige parceller. Et medlem kan ved fuldmagt bemyndige forældre, søskende, børn eller et andet medlem af grundejerforeningen til at deltage og stemme på ens vegne.§ 9

Referat fra en generalforsamling skal publiceres på hjemmesiden senest 6 uger efter afholdelse af generalforsamlingen. Medlemmerne har herefter 3 uger til at komme med kommentarer til referatet. Ved næste ordinære generalforsamling skal disse kommentarer, hvis sådanne forefindes, indgå i bestyrelsens beretning.Vedtægter

§ 10

På generalforsamlingen afgøres de forelagte sager ved simpelt stemmeflertal. Til ændring af vedtægterne kræves dog, at mindst to tredjedele af foreningens medlemmer er repræsenteret, og at ændringen vedtages med to tredjedele af de fremmødtes stemmer.

Hvis det krævede antal medlemmer ikke er repræsenteret ved behandlingen af vedtægtsændringen, skal vedtægtsændringen behandles på førstkommende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling. Her kan forslaget vedtages med to tredjedeles flertal, uanset hvor mange medlemmer der er repræsenteret. Vedtægterne er tilgængelige på foreningens hjemmeside www.soegaarden-gniben.dk.Bestyrelsen

§ 11

Foreningens bestyrelse består af fem medlemmer, som hver vælges for to år ad gangen. Desuden vælges hvert år to suppleanter.


Bestyrelsen beslutter om suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøder. Suppleanter har ingen stemmeret ved bestyrelsesmøder. Formand og kasserer vælges direkte af generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær. Der tilstræbes, at der skiftevis er tre og to bestyrelsesmedlemmer på valg. I givet fald kan en generalforsamling af hensyn til kontinuiteten i bestyrelsesarbejdet beslutte, at valg af et bestyrelsesmedlem kun er etårigt.§ 12

Bestyrelsen forestår den daglige ledelse af foreningen og varetager dennes anliggender i overensstemmelse med vedtægterne. Beslutningen om foreningens optagelse af lån er dog kun gyldig, hvis beslutningen er godkendt af en ordinær eller en ekstraordinær generalforsamling.


Foreningen tegnes af tre bestyrelsesmedlemmer, hvoraf de to altid skal være formanden og kassereren.§ 13

Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden eller i dennes forfald næstformanden finder det relevant, eller når tre af bestyrelsens medlemmer ønsker det. Dog skal der afholdes mindst tre bestyrelsesmøder årligt.


Bestyrelsesmøderne ledes af formanden, og i dennes forfald næstformanden, og har i tilfælde af stemmelighed den afgørende stemme.


På bestyrelsesmøderne træffes beslutningerne ved almindeligt stemmeflertal. For at en beslutning skal have gyldighed, må i det mindste tre af bestyrelsens medlemmer være til stede på mødet.


Referater fra bestyrelsens møder publiceres på foreningens hjemmeside.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, hvis overvejelser skal forelægges bestyrelsen. Deltagerne i bestyrelsen modtager et mødetillæg til dækning af transportudgifter m.m.Regnskab og revision

§ 14

Kassereren fører foreningens regnskab og foreningens medlemskartotek efter retningslinier fastsat af bestyrelsen.


Bestyrelsen har pligt til at sørge for at foreningens midler anbringes i pengeinstitut.§ 15

Uden for bestyrelsen vælges af den ordinære generalforsamling to medlemmer til revision af foreningens regnskaber samt en revisorsuppleant. Revisorer og revisorsuppleant er på valg hvert år.


De er berettiget til når som helst, de finder det nødvendigt, at se foreningens regnskaber og sammenholde disse med bilag og medlemskartotek. Findes uregelmæssigheder skal bestyrelsen straks underrettes, og den har pligt til omgående at undersøge sagen nærmere, og træffe de nødvendige beslutninger.§ 16

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Årsregnskab og status pr. 31.12. skal være revideret og underskrevet af revisorerne samt godkendt af bestyrelsen senest 15.4. Det reviderede regnskab udsendes sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.Foreningens opløsning

§ 17

Til foreningens ophævelse kræves urafstemning, og at mindst fire femtedele af foreningens medlemmer stemmer for.


Er en sådan beslutning taget, skal et likvidationsudvalg vælges, og til udvalget kan også vælges personer uden for foreningen. Valget foregår på generalforsamlingen ved almindeligt stemmeflertal.


Likvidationsudvalget der selv vælger sin formand, udfører i den tid, likvidationen står på, alle løbende forretninger, idet bestyrelsens funktioner i mellemtiden hviler.


Når udvalget har endt arbejdet, afleverer det alt materiale til bestyrelsens formand.


Denne indkalder til en afsluttende generalforsamling, hvor likvidationsresultatet sættes under skriftlig afstemning. Hvis resultatet godkendes, er opløsningen gennemført. I den tid likvidationsudvalget arbejder foretages intet nyvalg til bestyrelse.


Således vedtaget på den stiftende generalforsamling og med seneste ændringer vedtaget: 26. april 1982, 29. april 1986, 12. juni 1988, 4. juni 1989, 14. juni 1992, 13. juni 1993, 10. juni 2001, 26. juni 2004, 6. juni 2010, 2. juni 2013 og 3. juni 2017.