Home

Nyt fra Bestyrelsen


Sidste nyt:

Juni 2024


Årets generalforsamling har været afholdt d. 2. juni og referatet findes her


Følgende materiale blev anvendt ved mødet:


- Indkaldelse/dagsorden

- Referat af generalforsamling 2023

- Bestyrelsens beretning 2023-2024

- Revideret regnskab 2023

- Budget 2023 mod regnskab 2023

- Budget 2024


18. Maj 2024


Indkaldelse til ordinær generalforsamling d. 2. juni 2024:


Til: Medlemmerne af G/F Søgården.


Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Søgården
Tid: Søndag den 2. juni 2024 kl. 10.00
Sted: Odden Forsamlingshus, Skoletoften 6, Havnebyen


Dagsorden:


1. Velkomst
2. Valg af dirigent
3. Valg af referent og stemmeoptællere
4. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen i 2023
5. Bestyrelsens beretning 2023-2024
6. Revideret årsregnskab 2023
7. Forslag:

    a. Bestyrelsens forslag til budget 2024

    b. Bestyrelsens forslag til kontingent og rykkergebyr. Bestyrelsen foreslår uforandret kontingent kr. 800
        for 2024 og ligeledes uforandret rykkergebyr kr. 100
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer (jf. § 11)

    a. Valg af formand: Niels J. Kindberg, Duevej 53 er på valg men ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår
        valg af Anders Anders Liechti, Duevej 9
    b. Valg af kasserer: Tina Jørgensen er ikke på valg
    c. Valg af to bestyrelsesmedlemmer:
        − Bjørn Johannsen, Rylevej 5 er på valg og genopstiller
        − Just Warrer Hornbæk, Duevej 42 er på valg og genopstiller
        − Lene Hjelm Poulsen, Duevej 7 er ikke på valg
    d. Valg af to suppleanter for ét år
        – Ingeline Bonde, Mudderklirevej 3-5 er på valg og genopstiller
        – Mogens Nielsen, Rylevej 20 er på valg men ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår valg af
           Mads Benidix Knudsen, Duevej 31
9. Valg af revisorer
    a. To revisorer for ét år
        – Bestyrelsen foreslår genvalg af Finn Nicolaisen, Rylevej 14 og valg af Niels J. Kindberg, Duevej 53
    b. Revisorsuppleant for ét år
        – Bestyrelsen foreslår genvalg af Johnny Andersen, Duevej 29, der modtager valg
10. Eventuelt


Bestyrelsen har ikke modtaget forslag fra medlemmerne.


Indkaldelse med dagsorden og følgende generalforsamlingsmateriale er udsendt separat via email (check spamfilteret
hvis det ikke er modtaget og/eller sig til så vi kan tjekke om vi har korrekt emailadresse i vores kartotek) :


Referat fra generalforsamlingen 2023, bestyrelsens beretning 2023-2024, revideret regnskab for 2023, opstilling af
budget 2023 mod regnskab 2023 og budgetforslag 2024.

December 2023


Den lille grønne 2024 fra Odsherred kommune er nu udsendt.

Den kan også findes her.


I den nye udgave er meget aktuelt beskrevet hvilke muligheder man har for at stille de mange affaldsbeholdere vi alle sammen har fået.


Ligeledes er det igen beskrevet hvordan skal beskære sine hække, buske og træer mod skel.


Læg også mærke til at genbrugspladsen i Havnebyen har fået ændrede åbningstider.

Juni 2023


Årets generalforsamling har været afholdt d. 4. juni og referatet findes her

Følgende materiale blev anvendt ved mødet:

 

- Indkaldelse/dagsorden

- Referat af generalforsamling 2022

- Bestyrelsens beretning 2022-2023

- Revideret regnskab 2022

- Budget 2022 mod regnskab 2022

- Budget 2023

- Arbejdsbudget 2024

 

Bestyrelsen har ikke modtaget forslag fra medlemmerne.

 


Og som diskuteret på både sidste år og dette års generalforsamling så endnu engang en opfordring til alle:


Husk lav hastighed på vores veje


April 2022


Vejsyn 2022 & græsslåning af vejrabatter og fællesarealer


Kære alle grundejere,
Odsherred Kommunes retningslinjer foreskriver, at grundejerne skal beskære sin beplantning til skel,
mod vej og sti samt fællesarealer. Der må således ikke hænge bevoksning ud over skel, ligesom der
ikke må være andre objekter (såsom hæk, stakit, postkasser, sten eller andre ting) udenfor skel.


I henhold til §2 i Grundejerforeningens vedtægter, er det bestyrelsens opgave at sikre at Odsherreds
Kommunes retningslinjer omkring beskæring med videre til skel og til vej samt fællesarealer
overholdes.


Bestyrelsen har således gennemført ordinært vejsyn for nyligt. I den forbindelse er der konstateret
behov for beskæring og/eller behov for fjernelse af andre objekter hos 55-60 grundejere (ud af 135),
og disse grundejere er alle blevet tilskrevet med opfordring til at bringe forholdet i orden inden
udgangen af april.


Derudover igangsætter bestyrelsen græsslåning af fællesarealerne og vejrabatterne i
grundejerforeningens område. Dette gøres for at lette opgaven og byrderne vedrørende beskæring
med videre fremover samt for at få et mere ensartet udtryk i vores område. Denne græsslåning
forventes igangsat i maj, når ovenstående beskæring med videre er udført.


Vi ønsker alle et godt forår – og en god Påske 😊


På vegne af Bestyrelsen,
☺ Niels J. Kindberg


Marts 2022


Referat fra vores februar bestyrelsesmøde er nu tilgængeligt her.

I starten af marts er emnet for bestyrelsen i høj grad det årlige vejeftersyn.


08-02-2021

Færdsel på private stier og private områder:


Kære alle grundejere,

Vi er alle påvirket af COVID-19 situationen på den ene eller anden måde, men lad os sammen og hver for sig fortsætte rejsen mod lysere tider


En af de ting flere grundejere har oplevet det seneste års tid er flere gener i forbindelse personers færdsel på private stier og private grunde i vores Grundejerforening - f.eks færdsel på diget eller på kystsikringen nord for diget, som begge ligger på de respektive grundejeres private grunde, såvel som færdsel på andre private områder.


På et nyligt afholdt samarbejds- og koordineringsmøde med andre grundejerforeninger på Gniben, fremgik det at andre grundejerforening også oplever sådanne gener – f.eks opleves der færdsel op ad og/eller ned af skråningen langs Gnibenvej overfor vores Grundejerforening, skråningen er privat område under Grundejerforeningen Tornerosebugten og således ikke offentligt tilgængeligt areal.


I bestyrelsen er vi optaget af god samhørighed og positiv sameksistens i vores Grundejerforening, samt optaget af at alle grundejere nyder den smukke natur samt plante- og dyreliv i vores dejlige område uden af færdes på private stier, private grunde og private områder.


Vi vil derfor gerne opfordre alle til at respektere privat ejendomsret og private områder, både ved færdsel i vores egen Grundejerforening og ved færdsel i vores nabo Grundejerforeninger.


Slutteligt, så ønsker vi alle en fortsat god rejse mod lysere tider.


På vegne af Bestyrelsen,

Niels J. Kindberg


Bemærk at der nu er tilføjet en ny side ved navn Natur under Værd at vide tabben


E-mail til Bestyrelsen


Har du iøvrigt husket at beskære din beplantning mod vej og sti?


Odsherred Kommune har i ”Den lille grønne” beskrevet kommunens retningslinjer for beskæring af beplantning mod veje og stier. Retningslinjerne er gengivet her.

Bestyrelsen henstiller til, at du sikrer, at du overholder retningslinjerne, der i øvrigt også er stadfæstet i grundejerforeningens vedtægter §2.

Er du interesseret i lystfiskeri?

Så bliv inspireret her

Husk: DU er også velkommenE-mail til Webmaster